EU

Aktualności

 

Zjawiska anizotropowe na fasadach

Po wielu latach zostały wysłuchane błagania architektów i projektantów fasad o to, by można było całkowicie unikać zjawisk anizotropowych lub zamglenia (białej mgiełki), czyli zjawisk optycznych pogarszających przezroczystość szkła.

Oczywiście oba zjawiska są związane z przebiegiem produkcji i- zależnie od technologii pieca- nie zawsze można je wyeliminować.

Zjawiska anizotropowe wynikają z różnych stosunków naprężenia wewnątrz szkła. Można je znaleźć zwłaszcza w szkle hartowanym. Większość producentów postrzega zjawiska anizotropowe jako nierozerwalnie związane z procesem oraz – przy dotychczasowym braku systemów pomiarowych online- nieuniknione przy termicznym hartowaniu.

 

Bez systemu online producenci szkła mają trudności w kontrolowaniu i reagowaniu w odpowiednim czasie. Systemy offline są zbyt czasochłonne, by mogły zapewniać odpowiedni czas na regulację części grzewczej lub chłodzącej pieca w celu uniknięcia wystąpienia zjawisk anizotropowych.

Te czasy należą już do przeszłości, ponieważ w projekcie pilotażowym w Bischoff Glastechnik, Bretten / Germany (BGT) firma Viprotron zakończyła prace rozwojowe nad skanerem, wykrywającym i mierzącym zjawiska anizotropowe jak również zamglenia i urządzenie to jest gotowe go pojawienia się na rynku.

 

 

 

 

Projekt pilotażowy w BGT (Anizotropia)

Umieszczony bezpośrednio na wylocie pieca skaner anizotropii Viprotron kontroluje wychodzące tafle szkła i dostarcza obrazy zjawisk anizotropowych każdego wsadu szkła do pieca.

Jednocześnie dokonywana jest lokalizacja i pomiar intensywności zjawisk anizotropowych. Jest to pomocne w optymalizacji parametrów pieca i dzięki temu w służy poprawie jakości końcowego produktu.

Wyniki skanowania mogą być przedstawiane na trzy sposoby:

 

  1. Typowy obraz czarnobiały, przedstawiający “rzeczywistość”

 

 

  1. Obraz wielospektralny i pomiar intensywności anizotropii

 

 

 

 

  1. Segmentowy obraz wielospektralny mający na celu raczej wyszukanie „problematycznych stref“ w szkle niż tylko uzyskanie widoku obszaru dyfuzji.

 

 

 

 

Skaner został szybko zaakceptowany przez obsługę pieca, ponieważ firma już od dłuższego czasu wykorzystywała ściany polaryzacyjne za piecem i skaner wykazywał wyniki porównywalne do tych, które obsługa w przeszłości uzyskiwała i mierzyła ze znacznym wysiłkiem. Podobieństwo pomiędzy wynikami uzyskiwanymi przy pomocy skanera a wynikami uzyskiwanymi wcześniej przy użyciu metody manualnej stworzyło zaufanie pracowników do używania nowego urządzenia.  

Przy każdym pomiarze skaner określa ogólny poziom izotropii tafli. Zależnie od oczekiwanego poziomu szkło było oceniane jako „dobre“ lub „złe“:

„Dobre“ szkło o wysokim poziomie izotropii

 

 

„Złe“ szkło o niskim poziomie izotropii

 

 

  

Oczywiście wyniki dla każdego szkła mogą być archiwizowane, dlatego też możliwe jest śledzenie każdego szkła przy późniejszych dyskusjach na temat jakości lub udowodnienie, że negocjowany poziom jakości został dotrzymany.

 

Projekt pilotażowy w BGT (zamglenia)

 

Poza pomiarem zjawisk anizotropowych BGT wykorzystywało skaner do poprawy metody postępowania z taflami „zamglonymi”. Struktury zamgleń były wykrywane online przy pomocy tego samego skanera i prezentowane na tym samym wyświetlaczu. Dzięki temu operatorzy wiedzieli dokładnie, gdzie szkło wymaga oczyszczenia powierzchni od zmętnień przed przekazaniem szkła do następnego etapu produkcyjnego lub wysyłką do klienta.

 

Akceptowane szkło:

 

 

 

Nieakceptowane szkło

 

 

Udoskonalenia wprowadzone podczas realizacji projektu

Codzienne użytkowanie wskazało na potrzebę wprowadzenia pewnych modyfikacji w celu poprawy organizacji pracy lub sposobu dokonywania pomiarów.

 Tak więc obok operatora na końcu przenośnika odprowadzającego także pracownik obsługujący piec otrzymuje obraz ze skanera w celu sprawdzania rzeczywistej jakości w danym czasie, co umożliwia mu natychmiastową optymalizację ustawień pieca.

Innym wymaganiem była druga metoda oceny obok uzyskiwania ogólnego wyniku. BGT oczekiwało również alarmu w sytuacjach, gdy ogólna wartość wydaje się być prawidłowa (na przykład izotropia >95%), ale zjawiska anizotropowe ujawniają się tylko w pewnych miejscach (tworząc jakby wysepki) i wówczas „rzucają się w oczy obserwatora“.

Trochę czasu zajęła optymalizacja raportów, ponieważ nie dysponowano żadnymi normami, a różne strony oczekiwały różnych rzeczy. Obecnie BGT może spełniać oczekiwania wszystkich klientów w odniesieniu do ogólnej dokumentacji jakości, zawierającej również odpowiednie informacje dotyczące zwłaszcza zjawisk anizotropowych. Dla każdego szkła mogą być dostarczone klientowi lub innej zainteresowanej stronie obraz i ocena zjawisk anizotropowych.

 

Relacje z klientami

 

Dla BGT skaner anizotropii Viprotron stał się ważnym narzędziem mediacji pomiędzy maksymalnymi wymaganiami rynkowymi a rzeczywistością zdolności danego pieca.

Projektanci, architekci, konstruktorzy fasad mogą być poinformowani z góry o zdolnościach urządzeń hartujących wraz z dostarczeniem próbek. Następnie określają oni akceptowany poziom. W trakcie produkcji poziom ten jest sprawdzany w sposób ciągły oraz może być zabezpieczony i dokumentowany w optymalny sposób przy pomocy skanera anizotropii Viprotron.

 Dzięki temu wszelkie kwestie sporne lub roszczenia zwrotu kosztów należą do przeszłości, ponieważ w razie wątpliwości dokumentacja zapewnia wyjaśnienie.

 

 

Popularne

  • 1